Italijos lietuvių profesionalų klubas rūpinasi prekybos žmonėmis prevencija: sukurtas
informacinis pagalbos langelis ,,Tu – ne viena(s)“

Simona Crisafulli

Iki 2021 m. gruodžio mėn. 1 d. Italijos lietuvių profesionalų klubas, bendradarbiaudamas
su nepriklausomu Italijos lietuvių naujienų portalu ITLIETUVIAI.IT, įgyvendina LR Vidaus
reikalų ministerijos finansuojamą informacinį prevencinį projektą ,,Tu – ne viena(s)“. Jis
skirtas visiems, kurie patys patiria, patyrė išnaudojimą, smurtą, apgaulės būdu buvo
įvilioti į nelegalaus darbo, prostitucijos ir pan. tinklus ar kurie savo aplinkoje pažįsta
žmonių, atsidūrusių prekybos žmonėmis pinklėse. Šio projekto svarbiausia idėja –
suformuoti žinojimą, kad ,,Tu esi ne viena(s)“ ir pakviesti žmones kreiptis pagalbos į
Italijoje ar Lietuvoje gyvenančius tautiečius.

Italijoje, 2019 m. duomenimis, oficialiai gyvena 5505 lietuviai. Vyrai sudaro beveik 20 proc.
Italijos lietuvių populiacijos, o moterys – net 80 proc. Taigi, oficialiais duomenimis, tiek yra
asmenų, Lietuvos piliečių, nurodžiusių Italiją kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą.
Nežinoma, kiek šioje šalyje gyvena registruotos vietos Italijoje nenurodžiusių Lietuvos
piliečių.


Šioje didelėje šalyje esančių piliečių socialinė ir ekonominė situacija yra labai skirtinga.
Socialinė ir ekonominė tautiečių situacija priklauso ir nuo regionų. Yra profesionalių, karjeras
padariusių ar verslus sukūrusių lietuvių, dalis jų priklauso Italijos lietuvių profesionalų klubui.
Yra namuose dirbančių tautiečių, yra gyvenančių ir dirbančių keletoje valstybių, tačiau tikrai
ne visi tautiečiai Italijoje yra susikūrę patogų gyvenimą ar gali pasakyti, jog gyvena saugioje
aplinkoje.


Kaip rodo kai kurių bendruomenės narių asmeninės istorijos ar spaudoje išgirstami faktai,
dalis tautiečių yra rizikos grupėje. Laikas nuo laiko pasigirsta informacijos apie nelegaliai
dirbančius tautiečius, prostitucijos tinkle esančius asmenis ar nužudytus bei sunkius
nusikaltimus (tokius kaip nužudymas) įvykdžiusius lietuvius. Vis dažniau sužinome apie
smurtą artimoje aplinkoje patiriančias moteris.


Pavyzdžiui, 2008 m. vasario mėn. Montekatini (Montecatini) miestelyje, Pistojos (Pistoia)
provincijoje, Toskanos regione, buvo nužudyta šokėja Oksana Auskelytė (27 m.), o jos kūnas
patalpintas į lagaminą su lietuviškais užrašais ir išmestas į šiukšlių konteinerį.
2010 m. spalio mėn. Vasto miestelyje, Kjeti (Chieti) provincijoje, Abrucų regione, savo
namuose gyvenimo partnerio peilio dūriais buvo nužudyta Neila Bureikaitė (24 m.)
2012 m. Mantovoje, Lombardijos regione, buvo nužudyta, kaip rašoma spaudoje, lietuvių
kilmės striptizo šokėja Svetlana Latvsovic. Ji rasta negyva dėl narkotikų perdozavimo.

2019 metais įkurtos „Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ)“ pagalbos
numeris.


2013 m. Salerno mieste, Kampanijos regione, buvo sumušta ir apiplėšta lietuvių kilmės
prostitutė. Kita lietuvių kilmės prostitucija užsiimanti moteris buvo sužalota 2019 m. Osio
Sotto miestelyje, Bergamo rprovincijoje, Lombardijos regione. 2012 m. Lančiano (Lanciano)
mieste, Kjeti (Chieti) provincijoje, Abrucų regione, su 130 g heroino rankinėje buvo sulaikyta
dar viena lietuvių kilmės prostitutė.


2015 m. Milane, Lombardijos regione, lietuvių kilmės buvusi šokėja Oksana Murasova
apkaltinta, jog gindamasi nužudė savo buvusį gyvenimo partnerį.


2019 m. Popolio mieste, Peskaros (Pescara) provincijoje, Abrucų regione, išaiškinta įmonė,
kurioje nelegaliai dirbo dvylika darbuotojų, iš kurių – lietuvė.


Blogiausia, kad situacija yra tokia neapibrėžta, jog nėra jokių realių duomenų apie tai, kiek
Italijoje yra skriaudžiamų ar išnaudojamų Lietuvos piliečių, nežinoma ir kokios pagalbos
konkrečiai jiems reikia.


Ir tai – tik dalis istorijų. Kaip matyti, situacijos yra pačios įvairiausios – nuo patekimo į
prostitucijos ar nelegalaus darbo pinkles iki moteržudystės (it. Femminicidio, italų kalboje
esantis terminas, kurio lietuvių kalboje dar nėra) ar žmogžudystės bei smurto artimoje
aplinkoje.


Blogiausia, kad situacija yra tokia neapibrėžta, jog nėra jokių realių duomenų apie tai, kiek
Italijoje yra skriaudžiamų ar išnaudojamų Lietuvos piliečių, nežinoma ir kokios pagalbos
konkrečiai jiems reikia. Italijoje iki šiol nebuvo jokios apčiuopiamos, konkrečios informacinės
pagalbos tokiems asmenims. Dabar žinoma apie pavienius asmenis, bet mastas, esant
tinkamam informaciniam švietimui, išryškėtų per laiką.


Galbūt, prekybos žmonėmis tinkluose esantys žmonės net nesuvokia savo situacijos
sudėtingumo, nežino savo teisių ar kur galėtų kreiptis pagalbos.


Todėl, matydamas itin aktualią būtinybę, Italijos lietuvių profesionalų klubas, tarp kurio
narių yra ir specialų išsilavinimą įgijusių teisininkų, socialinių edukatorių, socialinių tyrėjų,
žurnalistų, komunikacijos specialistų, psichologų, šių metų pavasarį dalyvavo LR Vidaus
reikalų ministerijos organizuotame ,,Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų
prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse” konkurse, su tikslu sukurti Italijoje
gyvenantiems lietuviams informacinę, prevencinę priemonę-langelį ,,Tu – ne viena(s)“.
Finansavimas prevencinės priemonės sukūrimui buvo gautas. Projekto įgyvendinimo trukmė
– iki 2021 m. gruodžio mėn. 1 d.


Tokiu būdu, bendradarbiaujant su Italijos lietuvių naujienų portalu ITLIETUVIAI.IT, buvo
sukurta speciali rubrika, kurioje bet kuris suinteresuotas asmuo bet kuriuo laiku ir neribotai
turi galimybę surasti jam aktualią informaciją bei, kai kuriais atvejais, pasikonsultuoti dėl
savo problemos su srities ekspertu.


Informacija rubrikoje ,,Tu – ne viena(s)” įvairių informacinių priemonių (pavyzdžiui, ilgai
išliekančių prevencinių, informacinių straipsnių pavidalu) bei nuotolinių seminarų ir jų metu
sukurtų vaizdo įrašų pagalba bus prieinama platesniam suinteresuotų asmenų ratui.
Šiuo metu yra baigiamas parengti socialinio tyrimo klausimynas, kuriuo siekiama atskleisti
vyraujančias tendencijas, susijusias su nuostatomis dėl skirtingų prekybai žmonėmis
priskiriamų formų tautiečių tarpe.


Projekto ,,Tu – ne viena(s)” įgyvendintojai Italijos lietuvių profesionalų klubas ir Italijos
lietuvių bendruomenė kviečia Italijoje gyvenančius tautiečius aktyviai jungtis prie šios
iniciatyvos įgyvendinimo ir/ar kreiptis raštu į tunevienas@itlietuviai.it,esant bet kokiems su
tema susijusiems klausimams ar pateikiant naudingą projektui informaciją.


Rubrikoje kviečiami apsilankyti tautiečiai, patys patiriantys ar žinantys asmenis, kurie yra
tapę prekybos žmonėmis aukomis. ,,Tu – ne viena(s)“ rubrikoje rasite informacijos, kur
kreiptis, nutikus nelaimei ar atsidūrus prekybos žmonėmis pinklėse.


Projektas ,,Tu – ne viena(s)“ finansuojamas LR Vidaus reikalų ministerijos.

Šaltinis – https://www.itlietuviai.it/italijos-lietuviu-profesionalu-klubas-rupinasi-prekyboszmonemis-prevencija-sukurtas-informacinis-pagalbos-langelis-tu-ne-vienas/.