• SMURTINIAIS NUSIKALTIMAIS PADARYTOS ŽALOS KOMPENSAVIMAS

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas, kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo 2009-03-01 (Žin., 2005, Nr.85-3140, Žin., 2008, Nr.137-5387), nustato atvejus, kada valstybė kompensuoja smurtiniais nusikaltimais padarytą turtinę ir neturtinę žalą, kompensuojamos turtinės ir neturtinės žalos maksimalius dydžius bei šios žalos kompensavimo tvarką.

  • KAS YRA SMURTINIS NUSIKALTIMAS?

Smurtinis nusikaltimas – Baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo požymių turinti veika, kuria buvo tyčia atimta žmogaus gyvybė arba sunkiai ar nesunkiai sutrikdyta jo sveikata, arba apysunkio, sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo žmogaus laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui požymių turinti veika. Smurtiniu nusikaltimu nelaikoma Baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo požymių turinti veika, kuria žmogui buvo sukeltas fizinis skausmas, kuria žmogus buvo nežymiai sužalotas ar trumpam susargdintas.

  • KAS GALI GAUTI KOMPENSACIJĄ?

Teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą, pasibaigus baudžiamajam procesui (įsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis), turi nukentėję asmenys, kuriems teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą arba patvirtino sutartį dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo. Šiuo atveju žala kompensuojama nukentėjusiajam, kuriam įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, sprendimu yra priteista turtinės ir (ar) neturtinės žalos atlyginimas.

Kuomet nėra pasibaigęs baudžiamasis procesas, turtinė ir (ar) neturtinė žala gali būti kompensuojama avansu. Teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensaciją avansu turi:

1) nukentėję asmenys, kuriems padaryti smurtiniai nusikaltimai;

2) nukentėjusių asmenų, kurių gyvybė buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, tėvai, įtėviai ir išlaikytiniai.

Nukentėjusio asmens išlaikytiniai – nukentėjusio asmens nepilnamečiai vaikai, įvaikiai, sutuoktinis, nedarbingi ar iš dalies darbingi tėvai arba kiti faktiniai nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, kurie buvo nukentėjusio asmens išlaikomi arba turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą jo mirties dieną, taip pat po nukentėjusio asmens mirties gimęs jo vaikas.

Taip pat teisę į turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą turi asmenys, kuriems atlygintos, kompensuotos Teisingumo ministerijos ankstesniu sprendimu ir išieškotos žalos bendra suma nesiekia maksimalių dydžių, nustatytų naujos redakcijos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatyme, bei yra nustatytos kitos būtinos pagal įstatymą žalos kompensavimo sąlygos.

Prašymų formos:

Šaltinis: https://tm.lrv.lt