Prevencija vaidina kertinį vaidmenį kovoje su prekyba žmonėmis ir šiuolaikine vergove. Tiek žmogaus teisių apsaugos, tiek ekonominiais bei socialiniais aspektais vertinant, mažesnė žala padaroma tada, kai valstybė, kartu su pilietine visuomene kartu siekia užkirsti kelią šiam žiauriam žmogaus teisių pažeidimui. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1V-577 patvirtintas Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų planas numato tam tikras prekybos žmonėmis prevencijos priemones, tačiau vieningo nacionalinio lygmens prevencijos plano, kuris numatytų prekybos žmonėmis prevencijos tęstinumą Lietuvoje nėra. Didelė dalis prekybos žmonėmis prevencijos veiksmų vykdoma būtent Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vienijamų nevyriausybinių organizacijų.

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis siekia kompleksinės prekybos žmonėmis prevencijos:

  • užtikrinant mokyklinio amžiaus vaikų ir juos ugdančių pedagogų švietimą prekybos žmonėmis klausimu;
  • lyčių lygybės užtikrinimą;
  • visuomenės informavimą apie prekybos žmonėmis būdus ir pavojus;
  • prieinamos kompetentingos informacijos apie prekybą žmonėmis prieinamumą;
  • prekybos žmonėmis grėsmių identifikavimo stiprinimą bendruomenėse ir tarp vietos savivaldos savivaldos, teisėsaugos specialistų.

2020 m. spalio 16 d. Tarptautinei kovos su prekyba žmonėmis dienai paminėti, taip visuomenės dėmesiui atkreipti į prekybos žmonėmis problemą, Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, kartu su socialiniais partneriais – Vidaus reikalų ministerija, savivaldybėmis ir kitais partneriais  5 Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Tauragėje) vienu metu surengė masiškiausią performansą prieš prekybą žmonėmis.

2021 m. balandžio 16 d. kartu su neformalaus bendradarbiavimo tinklo ambasadoriai t.y. Lietuvos policijos bendruomenės pareigūnai, vedami Lietuvos policijos kapeliono ir Šv.Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios klebono Algirdo Toliato, Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovais, Lietuvos „Caritas” ir kt. nevyriausybinių organizacijų nariais sukūrėme metodines rekomendacijas prieš prekybą žmonėmis 18+ amžiaus jaunimui. Tai video filmukas (15 min.) su intarpais, kuriuose pagal metodinių rekomendacijų aprašą vykdomos veiklos su jaunimu (diskusija, vaidmenų simuliacija, „Forum teatras”, praktinės užduotys ir kt.). Dėl pilnos medžiagos apie metodinę rekomendaciją arba dėl mokymų pravedimo galima kreiptis el.paštu: darius.joneikis@gmail.com